Strona główna

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie informuje, że w ramach akcji "Nie bądźmy obojętni" pracownicy socjalni wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Grajewie i Straży Pożarnej z uwagi na niskie temperatury odwiedzają osoby samotne, bezdomne, zagrożone wychłodzeniem, mające trudną sytuację mieszkaniową. Działania te obejmują około 10 osób z terenu miasta Grajewo. Dokonując regularnych odwiedzin pracownicy służb proponują osobom tym pomoc żywnościową, odzież zimową, zakup opału lub umieszczenie w noclegowni lub schronisku dla osób bezdomnych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Doświadczenia lat ubiegłych wskazują, że zima to okres stwarzający największe zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych. Ze statystyk wynika, że najwięcej zgonów wśród samotnych i bezdomnych odnotowuje się z powodu nadmiernego wychłodzenia organizmu właśnie wtedy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie w ramach przełamania obojętności mieszkańców wobec zagrożeń prosi o informację o osobach i miejscach gdzie występuje zagrożenie.

Kontakt bezpośredni do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu 862730860 lub do dzielnicowych KPP w Grajewie, numery dostępne na stronie KPP. Informujemy również, że funkcjonuje całodobowa infolinia dla osób potrzebujących wsparcia pod nr telefonu 800444989. Dodatkowo na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dostępny jest wykaz placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym.

Link do wykazu placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym.


 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Program zakłada wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego. Miasto Grajewo przyznaje usługi opieki wytchnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami z niepełnosprawnościami, mieszkających na terenie Miasta Grajewo.

Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wsparcie członków rodzin
lub opiekunów  sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Miasto Grajewo składa wniosek do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego do dnia 16 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz naboru wniosków dostępne są na poniższej stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resorto?

Miasto Grajewo zamierza aplikować o przyznanie środków na realizacje Programu.
Z uwagi na powyższe członkowie rodzin oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami zainteresowani takim wsparciem proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Strażacka 6 - Sekcja Świadczeń i Usług Opiekuńczych, tel. 86/273 08 60 wew. 65.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie złożony odpowiednio przygotowany wniosek o środki na realizację Programu na 2024 r.

 

 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się do mieszkańców miasta Grajewo z apelem o czujność i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działanie niskich temperatur. Trudne warunki pogodowe wywołują niepokój i poczucie niepewności u osób i rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć się przed zimą. Osoby bezdomne, starsze, niepełnosprawne, samotne jak co roku będą wymagały wsparcia i pomocy ze strony instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, a także mieszkańców naszego miasta.

Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia w piwnicach, na klatkach schodowych,
w opuszczonych budynkach, altankach ogrodowych, na strychach oraz dworcach. Nieodpowiednie warunki oraz brak identyfikacji takich miejsc staje się najczęstszą przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń. Wieloletnie doświadczenia innych miast pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie wdraża w tym okresie różnorodną pomoc o charakterze pieniężnym i niepieniężnym. Pomagamy m.in. w zakupie opału, leków, żywności, czy też odzieży i obuwia zimowego. Na bieżąco współpracujemy ze Schroniskiem im. Św. Ojca Pio w Ełku, prowadzonym przez Caritas Diecezji Ełckiej (ul. Kościuszki 27, 19-300 Ełk), Schroniskiem dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku prowadzonym przez Stowarzyszenie MONAR (ul. Dąbrowskiego 3c, 19-300 Ełk) oraz Domen Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej prowadzonym przez Caritas Diecezji Ełckiej (ul. Ks. prał. Mariana Szczęsnego 1 w Ełku). Ponadto w budynku Klubu "Senior +" w Grajewie przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B (tel. 86 211 90 31) od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 13.00 wydawane są ciepłe posiłki na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez MOPS (po uprzednio przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym).

Jesteśmy przekonani, że podjęte przez Państwa działania, szybkie alarmowanie odpowiednich służb oraz skoordynowanie działań między instytucjami, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz wrażliwości na sprawy osób potrzebujących, najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego. Pragniemy w tym miejscu podkreślić Państwa ważną rolę we współdziałaniu z instytucjami pomocowymi, ponieważ współpraca oraz sprawna wymiana informacji jest gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności podejmowanych działań. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że udział mieszkańców miasta we wsparciu osób potrzebujących jest niezwykle ważny.

Wszelkie niepokojące sytuacje prosimy zgłaszać właściwym instytucjom:

Policja: tel. 47 71 842 12 lub tel. alarmowe: 997, 112

Pogotowie Ratunkowe: tel. alarmowy  999

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie tel. 86 273 08 60

Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku tel. 87 562 55 78

Schronisko im. Św. Ojca Pio w Ełku, tel. 504 070 405

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych: 800 444 989 (dla województwa podlaskiego)

Państwa szybka reakcja może uratować komuś życie.

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim - stan na 10.10.2023 r.

 
Reklama