Strona główna

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

W M-CU GRUDNIU 2023 r.

15.12.2023 r. - ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

19.12.2023 r. - ŚWIADCZENIA RODZINNE

20.12.2023 r. - ZASIŁKI STAŁE, ZASIŁKI OKRESOWE, ZASIŁKI CELOWE, ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE (ZASIŁKI CELOWE) NA ZAKUP ŻYWNOŚCI

22.12.2023 r. - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE (ZASIŁKI CELOWE) NA ZAKUP ŻYWNOŚCI

Wnioski o udzielenie pomocy w formie świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup żywności należy składać do dnia 18.12.2023 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Program zakłada wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego. Miasto Grajewo przyznaje usługi opieki wytchnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami z niepełnosprawnościami, mieszkających na terenie Miasta Grajewo.

Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wsparcie członków rodzin
lub opiekunów  sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Miasto Grajewo składa wniosek do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego do dnia 16 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz naboru wniosków dostępne są na poniższej stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resorto?

Miasto Grajewo zamierza aplikować o przyznanie środków na realizacje Programu.
Z uwagi na powyższe członkowie rodzin oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami zainteresowani takim wsparciem proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Strażacka 6 - Sekcja Świadczeń i Usług Opiekuńczych, tel. 86/273 08 60 wew. 65.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie złożony odpowiednio przygotowany wniosek o środki na realizację Programu na 2024 r.

 

 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się do mieszkańców miasta Grajewo z apelem o czujność i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działanie niskich temperatur. Trudne warunki pogodowe wywołują niepokój i poczucie niepewności u osób i rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć się przed zimą. Osoby bezdomne, starsze, niepełnosprawne, samotne jak co roku będą wymagały wsparcia i pomocy ze strony instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, a także mieszkańców naszego miasta.

Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia w piwnicach, na klatkach schodowych,
w opuszczonych budynkach, altankach ogrodowych, na strychach oraz dworcach. Nieodpowiednie warunki oraz brak identyfikacji takich miejsc staje się najczęstszą przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń. Wieloletnie doświadczenia innych miast pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie wdraża w tym okresie różnorodną pomoc o charakterze pieniężnym i niepieniężnym. Pomagamy m.in. w zakupie opału, leków, żywności, czy też odzieży i obuwia zimowego. Na bieżąco współpracujemy ze Schroniskiem im. Św. Ojca Pio w Ełku, prowadzonym przez Caritas Diecezji Ełckiej (ul. Kościuszki 27, 19-300 Ełk), Schroniskiem dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku prowadzonym przez Stowarzyszenie MONAR (ul. Dąbrowskiego 3c, 19-300 Ełk) oraz Domen Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej prowadzonym przez Caritas Diecezji Ełckiej (ul. Ks. prał. Mariana Szczęsnego 1 w Ełku). Ponadto w budynku Klubu "Senior +" w Grajewie przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B (tel. 86 211 90 31) od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 13.00 wydawane są ciepłe posiłki na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez MOPS (po uprzednio przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym).

Jesteśmy przekonani, że podjęte przez Państwa działania, szybkie alarmowanie odpowiednich służb oraz skoordynowanie działań między instytucjami, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz wrażliwości na sprawy osób potrzebujących, najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego. Pragniemy w tym miejscu podkreślić Państwa ważną rolę we współdziałaniu z instytucjami pomocowymi, ponieważ współpraca oraz sprawna wymiana informacji jest gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności podejmowanych działań. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że udział mieszkańców miasta we wsparciu osób potrzebujących jest niezwykle ważny.

Wszelkie niepokojące sytuacje prosimy zgłaszać właściwym instytucjom:

Policja: tel. 47 71 842 12 lub tel. alarmowe: 997, 112

Pogotowie Ratunkowe: tel. alarmowy  999

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie tel. 86 273 08 60

Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku tel. 87 562 55 78

Schronisko im. Św. Ojca Pio w Ełku, tel. 504 070 405

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych: 800 444 989 (dla województwa podlaskiego)

Państwa szybka reakcja może uratować komuś życie.

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim - stan na 10.10.2023 r.

 

Wstępna rekrutacja do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 do zgłoszenia swojego udziału w ww. Programie. Wcześniejsze zgłoszenia pozwolą zabezpieczyć środki finansowe na rok 2024 adekwatnie do potrzeb osób zamieszkałych na terenie Miasta Grajewo.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie :

? o stopniu znacznym albo

? o stopniu umiarkowanym, albo

  1. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Program ma zapewniać:

  1. poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  2. wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
  3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
  4. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika tj.:

  1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta,

lub

osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie

  1. w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,

lub

  1. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej  albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1) pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym,

2) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością,

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na wsparciu w tym:

1 - wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2 - wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3 - załatwianiu spraw urzędowych;

4 - korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5 - zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie poszukuje zarówno asystentów, jak i uczestników do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie ogłasza wstępny nabór wniosków dla asystentów i uczestników Programu.

Termin składania Kart zgłoszenia do Programu upływa 12.09.2023 r.

Wszelkie informacje dotyczące ww. Projektu można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo w pokoju nr 16 bądź telefonicznie pod nr telefonu:  (86) 273 08 75 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

Pliki do pobrania:

Program AOON 2024

Karta zakresu czynności

Karta zgłoszeniowa

 

 
Reklama