Strona główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie informuje, że z dniem 1 lutego 2023 r. nastąpiła zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania bezpłatnych posiłków w szkole.

Obecne kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto na każdą osobę w rodzinie.

W celu przyznania prawa do bezpłatnego dożywiania w szkole zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-10.00 i 14.00-15.30.

 

 

Ogłoszenie o naborze do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie - realizator programu

zaprasza do wzięcia udziału w programie

pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.:

1. Osoby niepełnosprawne.

2. Kandydatów na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.


Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i ma na celu zapewnienie wsparcia przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo, w tym:

- osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym z niepełnosprawnością sprzężoną);

- dzieci do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

 

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, w późniejszym etapie wymagane będą również:

  1. Zaświadczenie o niekaralności.
  2. Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.
  3. Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Dodatkowo jeśli posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

1. Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności asystenta.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci bezpłatnych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o wypełnienie "Komplet dokumentów zgłoszeniowych - Uczestnik", stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia razem z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Liczba zgłoszeń ograniczona.

Osoby zgłaszające się, jako kandydaci na asystentów osób niepełnosprawnych proszeni są o wypełnienie "Komplet dokumentów zgłoszeniowych - Asystent", stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie. Liczba zgłoszeń ograniczona.

Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć lub przesłać listownie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie z siedzibą przy ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo lub elektronicznie za pośrednictwem ePUAP na skrytkę /MOPSGrajewo/SkrytkaESP

Formularze kart zgłoszeniowych można otrzymać w siedzibie MOPS w Grajewie lub pobrać ze strony - www.mops.grajewo.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od dnia 06.02.2023 r. od godziny 08:00 do dnia 15.02.2023 r. do godziny 14:00.

Liczy się data wpływu do MOPS w Grajewie. Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dużej ilości wniosków dotyczących uczestników programu, będą one rozpatrywane indywidualnie pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz głównych założeń programu. Informacja o zakwalifikowaniu do programu zostanie przekazana telefonicznie osobom zakwalifikowanym. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych formularzy asystentów/uczestników, rekrutacja może zostać przedłużona.

 

Załączniki:

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023,

Regulamin rekrutacyjny 2023,

Komplet dokumentów zgłoszeniowych - Uczestnik,

Komplet dokumentów zgłoszeniowych - Asystent,

Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA

OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Informacja

 

 

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

Miasto Grajewo - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie zamierza przystąpić do realizacji

Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

Moduł II

Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. "opieki na odległość".

Adresaci programu:

- mieszkańcy m. Grajewo

- osoby w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Opis usługi:

- udostępnienie seniorom tzw. "opasek bezpieczeństwa" wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

- sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu;

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Udział w programie jest bezpłatny.

W celu rozpoznania potrzeb osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu w terminie DO DNIA 14 LUTEGO 2023 r., w godzinach 7.30-10.00 lub 14.00-15.30, telefonicznie pod numerem 862730872, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.

 

 
Stypendia i zasiłki szkolne
Reklama