Wymagane dokumenty:
  - wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lokalu
  - dokument - wystawiony przez zarządcę lokalu bądź osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny - potwierdzający wysokość opłat za lokal (w rozbiciu na składniki); 
  - deklaracja o dochodach za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku
  - dokumenty - na podstawie których wypełniono deklarację o wysokości dochodów - potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób zamieszkujących lokal z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.: 
o zaświadczenie zakładu pracy o dochodach 
o odcinki renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS;
o w przypadku otrzymywania alimentów - wyrok sądu (w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika);
o uczniowie/studenci ? zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;
o oświadczenie o wysokości dochodów osiągniętych z prowadzonej działalności gospodarczej
o zaświadczenie o powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub decyzja o naliczeniu podatku od nieruchomości rolnej;
o osoby pełnoletnie nie posiadające ww. źródeł utrzymania składają oświadczenie
 - jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć rachunek za ostatni okres rozliczeniowy zawierający cenę 1 kWh energii elektrycznej dostarczanej do zajmowanego lokalu;
 - jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim (np. zaświadczenie lekarskie)
 - jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności, w którym orzeczono o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Prosimy pamiętać, że:
  - pracownik MOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy;
  - podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
  - jeśli wypełnienie wniosku jest zbyt trudne, można poprosić o pomoc pracownika przyjmującego wniosek lub zaufaną osobę.