Placówki udzielające pomocy członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu:

1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, Tel: 86 2730820

Czynne: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

 

2. Pracownicy socjalni zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie:

KONTAKT

Czynne: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

 

Uwaga: Instytucje nie zajmują się leczeniem i terapią osób uzależnionych

 

3. Klub "Zdrowie i Trzeźwość" działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie

Ul. Konstytucji 3 Maja 2b, 19-200 Grajewo, Tel: 86 2119030

Przyjęcia w godzinach:

Indywidualne poradnictwo specjalistyczne

Poniedziałek 15:00-20:00

(Poradnictwo w zakresie eksperymentowania i uzależnienia od narkotyków)

Wtorek 14.30-19.30

(Zajęcia terapeutyczne w zakresie uzależnienia od alkoholu)

Sobota 9.00-14.00

(Zajęcia terapeutyczne w zakresie uzależnienia od alkoholu i dla osób współuzależnionych)

Konsultacje psychologiczne

Piątek 09.00-14.00

   

Wniosek o wszczęcie postępowania celem zobowiązania do leczenia odwykowego można złożyć w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Grajewie przy ul. Strażackiej 6
(osobiście lub listownie). Wnioskodawca nie ponosi kosztów postępowania i nie jest zobowiązany do złożenia żadnych dodatkowych dokumentów.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487).