Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych

Dłużnik alimentacyjny to osoba zobowiązana do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego wobec której egzekucja okazała się bezskuteczna.

Działania wobec takiego dłużnika podejmuje organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Jeśli dłużnik mieszka na terenie miasta Grajewo jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, który podejmie działania, jeśli:

  • otrzyma wniosek od osoby uprawnionej do alimentów, w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • osobie uprawnionej do alimentów zostały przyznane świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • osoba uprawniona zostanie umieszczona w pieczy zastępczej.

Wywiad alimentacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie po otrzymaniu w/w wniosku wzywa dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego. Dłużnik składa oświadczenie majątkowe, które ma na celu ustalenie aktualnej sytuacji rodzinnej, dochodowej, zawodowej, zdrowotnej i przyczyn niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego.

Współpraca z Biurem Informacji Gospodarczej

Jeśli dłużnik alimentacyjny nie płaci alimentów i nie spłaca zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub/i z tytułu zaliczek alimentacyjnych, a dług obejmuje okres dłuższy niż 6 miesięcy, informacja o zadłużeniu zostanie przekazana do Biura Informacji Gospodarczej.

Aktywizacja osoby bezrobotnej

Jeśli dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań alimentacyjnych z powodu braku zatrudnienia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie:

  • zobowiąże dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy;
  • poinformuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej

Uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub:

  • odmówi złożenia oświadczenia majątkowego,
  • odmówi zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
  • bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odmówił przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, zostanie wszczęte postępowanie o uznanie za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego, za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie zostanie wydana, jeśli przez okres ostatnich 6 miesięcy dłużnik spłacał w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej, niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

Jeśli decyzja o uznaniu za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie skieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy oraz wniosek do prokuratury o ściganie za uporczywe uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego.

Zwrot zaległości z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. Zgodnie z art. 1026 § 2 kodeksu postępowania cywilnego wpłatę od dłużnika alimentacyjnego zalicza się w pierwszej kolejności na koszty postępowania, następnie na odsetki a w końcu na sumę dłużną.