Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Komu przysługuje.

O świadczenia z funduszu alimentacyjnego może ubiegać się osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy mająca zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, których egzekucja okazała się bezskuteczna, tj. w okresie ostatnich dwóch miesięcy organ egzekucyjny nie wyegzekwował od ojca dzieci pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

- braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 

Fundusz alimentacyjny przysługuje:

- do ukończenia 18 roku życia,

- gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25  roku życia,

- bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie wyższej niż 500zł na osobę.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest również od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900zł.

Świadczenia w nowym okresie świadczeniowym 2023/2024 przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209zł.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00zł. o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Dochody brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to:

- - przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- - dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

- - inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególności: alimenty na rzecz dzieci, stypendia socjalne, należności otrzymywane z tytułu wynajmu, kwota otrzymana na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ulga na dziecko z urzędu skarbowego, dochód z gospodarstwa rolnego).

Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (obecnie z 2021r., w okresie świadczeniowym 2022/2023) oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę lub uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Kiedy świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą przysługiwały w sytuacji gdy:

 • osoba uprawniona ukończyła 18. rok życia i nie uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 • osoba uprawniona ukończyła 25. rok życia i nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe;
 • egzekucja alimentów okazała się skuteczna;
 • osoba uprawniona zawarła związek małżeński;
 • osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej.

Gdzie złożyć dokumenty.

Wniosek wraz z dokumentami składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. W przypadku gdy osoba uprawniona zamieszkuje na terenie miasta Grajewo wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można :

 • złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie ul. Strażacka 6 19-200 Grajewo,
 • przesłać drogą elektroniczną wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP lub
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres tut. Ośrodka.

Termin i sposób załatwienia spraw.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Termin złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów na nowy okres świadczeniowy

Termin rozpatrzenia wniosku i wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego

do 31 sierpnia

do 31 października

od 1 września do 30 września

do 30 listopada

od 1 października do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia

od 1 listopada do 30 listopada

do 28 lutego

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Forma wypłaty świadczenia.

 • przelewem na konto wskazane we wniosku,
 • odbiór w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.

Termin wypłaty świadczenia w tut. Ośrodku:

Świadczenie alimentacyjne jest przekazywane na wskazany rachunek bankowy lub wypłacane w kasie tut. Ośrodka w terminie 16 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Jeżeli ustalony dzień wypłaty świadczenia jest dniem wolnym od pracy, świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane jest w dniu poprzedzającym.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020r. poz. 808 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1467)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego

- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

- Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r

Tryb odwoławczy

Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z wydaną przez Dyrektora tut. Ośrodka decyzją, może odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.