W dniu 4 stycznia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. poz. 11), wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe.

Oznacza to, że z dniem 5 stycznia br. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. "dopłatę do czynszu".

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje osobom spełniającym łącznie następujące warunki:

1) są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych i najmowały albo podnajmowały lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,

2) zostanie im przyznany dodatek mieszkaniowy (więcej informacji na temat dodatku mieszkaniowego można uzyskać w zakładce: Dodatek mieszkaniowy)

3) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w  2019 r.

4) nie przysługiwał im wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Uwaga:

1) dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie),

2) warunek najmu lokalu przed dniem 14 marca 2020r. uznaje się również za spełniony gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek z adnotacją przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.

 

Jaka jest wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu?

Dodatek do czynszu jest uzupełnieniem funkcjonujących wcześniej dodatków mieszkaniowych. Jest tak skonstruowany, aby dodatek do czynszu wraz z dodatkiem mieszkaniowym stanowił łącznie 75 proc. wysokości miesięcznego czynszu za wynajem lub podnajem mieszkania - ale nie więcej niż 1,5 tys. zł.Niezbędne dokumenty

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji "wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu", zwanej dalej "adnotacją" .

Do wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu poza dokumentami niezbędnymi do przyznania dodatku mieszkaniowego należy dołączyć:

 

1)   Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

2)   Oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego/ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków

3) Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłaconego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

- za miesiąc, w którym składany jest wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu - jeżeli czynsz jest niższy albo równy  czynszowi według stanu na dzień 14 marca 2020 r.

- według stanu na dzień 14 marca 2020 r. (jeżeli czynsz ten jest niższy od czynszu opłacanego za miesiąc, w którym składany jest wniosek).

 

Uwaga: Wzór wniosku wraz z niezbędnymi oświadczeniami znajduje się do pobrania w zakładce Dodatek Mieszkaniowy --- Dokumenty do pobrania - dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

 

 

Termin składania wniosków

 

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu należy złożyć w terminie do 31.03.2021r.

 

 

Gdzie można złożyć wniosek?

W punkcie podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie na parterze budynku przy ul. Strażackiej 6 19-200 Grajewo (wejście o ulicy Strażackiej) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Aby dowiedzieć się więcej o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu zapraszamy do kontaktu z pracownikami Działu świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie. Wystarczy zadzwonić na jeden z numerów telefonów: (86) 273 08 67 (86) 273 08 66

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.) znowelizowana ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11).