Jesteśmy jednostką organizacyjną gminy, powołaną do wykonywania zadań  z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej, bądź innych ustaw a także rządowych programów pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie jest jednostką budżetową. Wykonywane zadania własne z zakresu pomocy społecznej finansowane są ze środków (dochodów) własnych gminy, natomiast na realizację zadań zleconych otrzymuje środki finansowe z  budżetu państwa.

 

Cel działania

Zasadniczym celem naszej pracy jest podejmowanie działań na polu pomocy społecznej tak, aby:

- zapewnić osobom i rodzinom wsparcie w przezwyciężeniu trudnej sytuacji, jakiej nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz umożliwić im życie w godnych warunkach,

- stworzyć zabezpieczenie finansowe dla osób pozbawionych dochodów lub o niskich dochodach, a także osób w wieku poprodukcyjnym i  niepełnosprawnym,

- doprowadzić osoby i rodziny otrzymujące pomoc społeczną do życiowego usamodzielnienia,

-  integrować ze środowiskiem osoby wykluczone społecznie,

- udzielić profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznych, w tym przemocą w rodzinie,

-  stworzyć sieć usług socjalnych.

Podejmowane przez pracowników naszego Ośrodka przedsięwzięcia  zapewniają osobom żyjącym w niedostatku (między innymi z powodu braku własnych źródeł dochodu lub ich niewystarczającej wysokości), z powodu towarzyszących temu różnorakich dysfunkcji (wiek, niepełnosprawność, sytuacje losowe) - dochód na poziomie umożliwiającym zaspokojenie podstawowych potrzeb. Zabezpieczenie takiego dochodu ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa socjalnego osób wymagających pomocy społecznej.

Na oferowany przez nasz Ośrodek katalog świadczeń  składają  się zarówno: formy pomocy pieniężnej, rzeczowej, czy też usługowej jak i pracy socjalnej,  które  są przez pracowników socjalnych  dostosowywane indywidualnie do sytuacji każdej rodziny.

Pomoc udzielana jest na wniosek  zainteresowanego a więc jeżeli  osoba znajduje się  w trudnej sytuacji należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie. Zwracając się o wsparcie należy przedstawić swoją prośbę na piśmie. W napisaniu stosownego wniosku pomogą pracownicy Ośrodka. Decyzje w sprawie  przyznania pomocy finansowej, rzeczowej lub usługowej wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu jej zamieszkania. Podczas rozmowy poznaje jej położenie, problemy i na tej podstawie planuje pomoc. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej, a od każdej służy prawo odwołania.