Posiłki dla osób starszych wydawane są w Klubie Seniora, mającego siedzibę przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 2B. Korzystać z posiłków mogą zarówno seniorzy z dochodem nie przekraczającym 150% kryterium dochodowego z pomocy społecznej, jak i osoby z wyższym dochodem . Osoby przekraczające kryterium dochodowe zgodnie z uchwałą Rady Miasta Grajewo, ponoszą wówczas częściową, lub pełną odpłatność za posiłki.

W Klubie Seniora wydawane są posiłki dla osób, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie posiłku ( osoby starsze, niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej). Odpłatność za posiłki jest ustalana na podstawie UCHWAŁA NR XLV/327/14 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 24 STYCZNIA 2014 r. , przy ustalaniu odpłatności brany jest pod uwagę dochód netto rodziny.

Dochód osoby samotnie gospodarującej bądź dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %

powyżej 100% do 150% włącznie

30 %

powyżej 150% do 170% włącznie

70%

powyżej 170% do 200% włącznie

90%

powyżej 200%

100%

Posiłki przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej. W celu uzyskania tej formy pomocy należy zgłosić się do MOPS, wydanie decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego