Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. 
Pomoc materialną na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom z zachowaniem kryterium dochodowego i społecznego. Dochód oblicza się uwzględniając łącznie wszelkie dochody ze wszystkich źródeł bez względu na źródło jego uzyskania. 
Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje również pomoc w formie pracy socjalnej. Pracownicy socjalni pomagają w załatwianiu spraw urzędowych, zapewnieniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta. Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku (m.in. dzieciom w szkole) i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym oraz osobom starszym, bezdomnym. 
Osoba lub rodzina, która chce skorzystać z pomocy społecznej musi zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania. Wtedy korzystając ze świadczeń zainteresowani są zobowiązani do współdziałania z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w rozwiązywaniu własnych problemów. 
Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy