Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie w styczniu 2016 roku złożył do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ?Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II?. Głównym celem projektu jest aktywne włączenie osób bezrobotnych korzystających z pomocy Ośrodka, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Nabór wniosków dotyczy osi priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Projekt zakłada wdrożenie na terenie miasta Grajewo kompleksowego programu na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, zapewniającego wsparcie zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb zaistniałych w mieście. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną, poddany został ocenie merytorycznej, która również zakończyła się oceną pozytywną i obecnie jest etap zebrania dokumentacji potrzebnej do podpisania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowy o dofinansowanie projektu.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 18 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do grona uczestników projektu należeć będą mieszkańcy miasta Grajewo. W przypadku beneficjentów będących osobami bezrobotnymi należącymi do III profilu pomocy zastosowany zostanie mechanizm PAI. Ponadto osoby uczestniczące w projekcie będą mogły korzystać ze wsparcia finansowego w postaci zasiłków okresowych i celowych. Wsparcie uczestników projektu obejmie pracę socjalną z wykorzystaniem kontraktu socjalnego, udział w działaniach z zakresu aktywnej integracji społecznej, takich jak: trening umiejętności społecznych, pomoc psychologiczna oraz działania z zakresu aktywnej integracji zawodowej w postaci wsparcia doradcy zawodowego, szkoleń zawodowych oraz indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie zaproponował we wniosku o dofinansowanie następujące szkolenia: kurs operatora wózków widłowych, kurs kwalifikacji wstępnej dla kat. D i DE, kurs na prawo jazdy kat. B. Charakter aktywizacji zawodowej będzie miało też skierowanie 10 uczestników projektu do udziału w Centrum Integracji Społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako Realizator I nawiązał współpracę w ramach projektu z Centrum Integracji Społecznej jako Realizator II. Będzie to podmiot wyznaczony do realizacji w ramach projektu działań z zakresu aktywnej integracji zawodowej. Jest to ponadto podmiot wyspecjalizowany w obszarze aktywizacji zawodowej, który zajmie się w ramach projektu wdrożeniem instrumentów aktywizacji zawodowej. Zaangażowanie CIS ma na celu zapewnienie wysokiej jakości usług poprzez zagwarantowanie, że instrumenty aktywizacji zawodowej są wdrażane wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane i zaangażowane do realizacji działań projektowych zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Uzyskanie dofinansowania do projektu daje wiele możliwości, dzięki którym jesteśmy w stanie pomóc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych chociaż części osób korzystających z pomocy tut. Ośrodka.

Informacje o pozyskiwaniu środków unijnych można odnaleźć na poniższych stronach:

Serwis Regionalnego Programy Województwa Podlaskiego

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego