Wniosek i podstawowe dokumenty

Wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z załącznikami można pobrać na stronie tut. Ośrodka w zakładce: Dokumenty do pobrania lub otrzymać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie ul. Strażacka 6 19-200 Grajewo.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów. Zaświadczenie można uzyskać samemu od komornika sądowego lub wystąpić o ich uzyskanie przez organ właściwy wierzyciela tj. : urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej, w którym osoba ubiega się o świadczenie z FA.
 • Jeżeli dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą: informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o łącznej kwocie wyegzekwowanych od dłużnika alimentów w roku bazowym (oryginał),
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym dla osób fizycznych, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (np. stypendia, alimenty na rzecz dzieci, świadczenie rodzicielskie, kwota otrzymana na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ulga na dziecko z urzędu skarbowego) (obecnie za rok 2021).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu do wniosku dołączają:

 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  a) formie opłacanego podatku,
  b) wysokości przychodu,
  c) stawce podatku,
  d) wysokości opłaconego podatku
  - w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do funduszu alimentacyjnego (obecnie za rok 2021).

Właściciele gospodarstwa rolnego do wniosku dołączają:

? zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażanej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym, okres zasiłkowy (obecnie za rok 2021);

Osoby zobowiązane do płacenia alimentów na rzecz osób spoza rodziny przedkładają:

 • odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych w 2021r. alimentów.

Jeżeli sytuacja dochodowa członka rodziny uległa zmianie od roku 2021, należy dołączyć dokument określający datę utraty lub uzyskania dochodu oraz wysokość utraconego bądź uzyskanego dochodu.