REALIZACJA:

Program osłonowy "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 dla mieszkańców miasta Grajewo zwany dalej "Programem" przyjmuje się dla realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Korpus wsparcia Seniorów" na rok 2022.
Jest to element polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia, mających na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania. Program osłonowy jest również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przez zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęcie programu osłonowego jest wymagane dla uzyskania przez Miasto Grajewo wsparcia finansowego w 2022 r. ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych niemi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568, z późn.zm.).

W ramach Programu Miasto Grajewo działające przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie przystąpi do:

Modułu II - świadczenie usługi tzw. "opieki na odległość" przy użyciu "opasek bezpieczeństwa".

Z analizy przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie wynika, że na terenie miasta Grajewo zameldowanych jest na pobyt stały 3330 mieszkańców w wieku 65+, natomiast na pobyt czasowy 367 osób (stan na dzień 31.12.2021 r.). W związku z tym planuje się wsparcie 200 mieszkańców spełniających wymogi Programowe, jako pilotażowe działanie na terenie gminy.

I. Cel i adresaci Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 dla mieszkańców Miasta Grajewo.

1. Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w Programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. "opieki na odległość".

2. Adresatami Programu są osoby w wieku 65 lat i więcej, będące mieszkańcami Miasta Grajewo, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są wstanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

II. Zakres realizacji Programu

W ramach Modułu II zostanie zapewniony dostęp do tzw. "opasek bezpieczeństwa" wyposażonych, w co najmniej trzy z następujących funkcji:

- przycisk bezpieczeństwa SOS,

- detektor upadku,

- czujnik zdjęcia opaski,

- lokalizator GPS,

- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy - w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśniętego guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, co umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie lub wezwać służby ratunkowe.

III. Sposób realizacji Programu

- Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie dokonają rozeznania potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji Modułu II Programu;

- senior decydując się na skorzystanie z tzw. "opaski bezpieczeństwa" zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie;

- pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie weryfikuje zgłoszenie

i kwalifikuje seniora do zaopatrzenia w opaskę.

- na podstawie rozeznania potrzeb seniorów w zakresie wyposażenia ich w tzw. "opaski bezpieczeństwa" zostaną zakupione tzw. "opaski bezpieczeństwa" wraz z obsługą systemu
u wybranego realizatora usługi;

 

IV. Termin realizacji Programu

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

V. Realizator Programu

Realizatorem Programu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie.

 

VI. Monitoring Programu

Burmistrz Miasta Grajewo w terminie do 31 stycznia 2023 r. przekaże wojewodzie roczne sprawozdanie z realizacji Programu, obejmujące m.in. rzeczywistą liczę osób objętych wsparciem i koszt realizacji pomocy.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROGRAMIE