FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

1. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów

2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych

 

3. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych  względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny

4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

5. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

5a. Przykładowo uzupełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

6. Zaświadczenie o wynagrodzeniu wydane dla potrzeb świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
(dla osób zgłaszających dochód uzyskany)

7. Oświadczenie dotyczące form wypłacania świadczeń