Posiłek w szkole i w domu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie udziela wsparcia dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w formie bezpłatnych posiłków w szkole w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Wsparcie dedykowane jest dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w postaci gorącego posiłku w szkole w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 został wprowadzony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. Założeniem Programu jest wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Z pieniędzy przekazywanych gminom dofinansowane zostały posiłki wydawane w stołówkach szkolnych.

W oparciu o założenia Programu pomoc udzielana jest dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

W ramach Programu gminy udzielają wsparcia dzieciom i młodzieży, które spełniają warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, a także kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 792,00 zł na osobę w rodzinie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

W celu realizacji założeń Programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie sfinansował dożywianie dzieci, którym przyznano prawo do jednego gorącego posiłku dziennie w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego w Grajewie,

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie,

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie,

- Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie,

- Przedszkole Miejskie nr 2 w Grajewie,

- Przedszkole Miejskie nr 6 w Grajewie,

- Żłobek Miejski w Grajewie,

- Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie,

- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku.

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Z tej formy pomocy mogą również skorzystać osoby dorosłe zwłaszcza seniorzy, osoby samotne, chore bądź niepełnosprawne.

Realizacja programu w takiej formie możliwa jest dzięki podpisanej umowie pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Miasta Grajewo, przedmiotem której jest dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu: Posiłek w szkole i w domu: na lata 2019-2023.