Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka)  na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Kartę Dużej Rodziny otrzymają również rodzice, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny na stronie internetowej https://empatia.mpips.gov.pl

Dnia 09 czerwca 2021 r. w życie weszły przepisy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Od tego dnia wszystkie aktywne Karty uzyskują formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty.

Każdy posiadacz aktywnej Karty, niezależnie od tego, czy posiadał ją w formie tradycyjnej czy elektronicznej, może wyświetlać ją w aplikacji mObywatel.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Zmianie uległ formularz wniosku na Kartę Dużej Rodziny. W przypadku składania wniosku stronę 3 i 4 należy powielać tyle razy z ilu osób składa się rodzina.

Załączniki do wniosku pozostały takie same.

Zmianie ulegają także opłaty za duplikat (15zł) i domówienie tradycyjnej formy Karty (10zł).

Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania o KDR a także plik zawierający objaśnienia do wniosku oraz instrukcja wypełnienia załączników do wniosku.

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków o wydanie elektronicznej karty dużej rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie !

Dokumenty do pobrania tutaj.