Wsparcie rodziny w związku z realizacją ustawy "Za życiem"

 Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie realizuje zadania związane z wejściem w życie ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923)

Oprócz jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł  (wypłatą świadczenia zajmuje się Dziale Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i ich rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:

1) świadczeń opieki zdrowotnej;

2) instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Wsparcie jest realizowane przez asystentów rodziny poprzez zapewnienie dostępu do informacji  w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży, a w szczególności rodziny i kobiety w których przyjdzie lub przyszło na świat dziecko u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu, kobiety których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych, kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu, poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

 Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

Kobiety posiadające dokument potwierdzający ciążę, ich rodziny i rodziny z dzieckiem posiadające zaświadczenie stwierdzające przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu uprawnieni są do poradnictwa, w zakresie:

  • przezwyciężenia trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
  • wsparcia psychologicznego,
  • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
  • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.


Poradnictwo to jest koordynowane przez asystenta rodziny na wniosek osoby złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej.


Koordynacja polega na:

  • opracowaniu wspólnie z osobami uprawnionymi katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
  • występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób uprawnionych, na ich żądanie, do określonych podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia.

 

Osobą odpowiedzialną za koordynowanie pomocy i działań wynikających z Ustawy za życiem jest asystent rodziny.

Ze wsparcia asystenta rodziny można skorzystać w każdej sytuacji po  złożeniu pisemnego wniosku.

Jeżeli rodzina potrzebuje wsparcia asystenta rodziny, może udać się do siedziby MOPS w Grajewie przy ul. Strażackiej 6, gdzie asystent rodziny udzieli szczegółowych informacji na temat zasad współpracy.

 

Pliki do pobrania:

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Informator "Za życiem" - sprawdź, jakie uprawnienia przysługują ci w ramach Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Wzór zaświadczenia lekarskiego

Wniosek