Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie udziela wsparcia dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych .

Na mocy uchwały Rada Miasta Grajewo nr XXII/192/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r.  Rada Miasta Grajewo udzieliła upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

 

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych:

- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24-go roku życia, a także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych,

- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Kryterium przyznania pomocy:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gry rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 600,00 zł. Dochód rodziny ustalany jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ww. ustawy.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.