Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim

Interwencja kryzysowa - woj. podlaskie

Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej I Centrum Usług Społecznych

 

Wykaz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

 

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim

Punkty konsultacyjne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w woj. podlaskim

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w woj. podlaskim

Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w woj. podlaskim

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w woj. podlaskim

Zespoły interdyscyplinarne

Podmioty oraz organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w woj. podlaskim