Program wsparciem obejmuje wszystkie, bez względu na dochody, rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo. Należy przez to rozumieć rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, zamieszkujący teren miasta Grajewo. Zaznaczyć należy, że w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - nie ma ograniczeń wiekowych. Wnioski są przyjmowane przez cały rok kalendarzowy. Wniosek o wydanie Karty składa rodzic lub opiekun prawny, który jest jednocześnie zobowiązany do jej odebrania. Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

1) w przypadku rodzica - oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
w stosunku do co najmniej trojga dzieci,

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

 

Do zniżek przyznawanych na podstawie Karty Dużej Rodziny uprawnieni będą:

- rodzic (rodzice) - także zastępczy lub osoba (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka,

- małżonek rodzica,

- dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

 

Programem nie są objęci rodzice, których sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub którym sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Każda rodzina, która wychowuje troje lub więcej dzieci i posiada tzw. "Kartę Dużej Rodziny" jest uprawniona do 50 % zniżek dotyczących ofert GCK i MOSiR w Grajewie. Do programu wspierającego rodziny wielodzietne mogą się także włączyć przedsiębiorcy, którzy proponują zniżki dla rodzin wielodzietnych na swoje usługi, towary (wysokość zniżek firm prywatnych określa właściciel firmy).

Załączniki:

- UCHWAŁA NR LXII/459/23 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo

- Wniosek o wydanie "Grajewskiej Karty Dużej Rodziny"

- Deklaracja dla Przedsiębiorcy

- Wykaz firm oferujących zniżki na podstawie "Grajewskiej Karty Dużej Rodziny"