Strona główna

 

ZAPYTANIE

na kompleksową organizację pogrzebu osobom zmarłym, które zamieszkiwały lub przebywały na terenie miasta Grajewo,

w odniesieniu do których nie ustalono osób zobowiązanych do dokonania pochówku i którym nie przysługiwał zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego

 

Zapytanie ofertowe

Umowa

Formularz cenowy nr 1

Formularz cenowy nr 2

Formularz cenowy nr 3

Formularz cenowy nr 4

Formularz cenowy nr 5


Unieważnienie zapytania ofertowego

 

 

Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie informuje, że od dnia 1 września 2021 r. rozpocznie się nabór wniosków na stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów z terenu miasta Grajewo. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2021 r.

Druki wniosków są dostępne w punkcie podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie oraz na stronie www.mops.grajewo.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Wnioski można będzie złożyć osobiście, w godzinach pracy Ośrodka (7:30 - 15:30), przesłać je drogą pocztową lub zostawić w skrzynce podawczej MOPS.

Wnioski złożone elektronicznie muszą być opatrzone podpisem elektronicznym. Uwaga! Skany lub zdjęcia wniosków, przesłane na adres poczty elektronicznej nie spełniają powyższego wymogu.

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2020 poz. 1876 ze zm.), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także  gdy rodzina jest niepełna. Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 528,00 zł.

Dokumenty niezbędne do przyznania stypendium szkolnego:

- wniosek (rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia),

- zaświadczenia o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony lub oświadczenia o dochodach.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego bez względu na dochód. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Informujemy, że w nowym roku szkolnym 2021/2022 obowiązuje KATALOG wydatków podlegających refundacji (dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania).

 

 
Stypendia i zasiłki szkolne
Reklama