Strona główna

 

W dniach 01.12. 06.12, 07.12, 13.12. w ramach programu profilaktycznego "poMOC, a nie przeMOC" p. Grażyna Rodzeń z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie i p. Karolina Gilejko z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie przeprowadziły cykl spotkań pod hasłem "Bądźmy czujni". Spotkania przeprowadzone zostały w klasach maturalnych Liceum Ogólnokształcącego im . Mikołaja Kopernika w Grajewie i dotyczyły szeroko rozumianego zjawiska przemocy. W czasie prelekcji omówiono czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje, jakie czynniki wpływają na możliwość jej wystąpienia. Celem przeprowadzonych zajęć było uwrażliwienie na zjawisko przemocy, a także zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy.


 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi Przygotowanie i dostawę posiłków dwudaniowych dla pensjonariuszy Klubu Seniora w
Grajewie w ilości około 24 000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym - na 2022 rok.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Oferta

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Oświadczenie wnioskodawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanki wykluczenia z postępowania

Zobowiązania innych podmiotów

Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Projekt umowy

 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się do mieszkańców miasta Grajewo z apelem o czujność i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działanie niskich temperatur. Trudne warunki pogodowe wywołują niepokój i poczucie niepewności u osób i rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć się przed zimą. Osoby bezdomne, starsze, niepełnosprawne, samotne jak co roku będą wymagały wsparcia i pomocy ze strony instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, a także mieszkańców naszego miasta.

Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia w piwnicach, na klatkach schodowych, w opuszczonych budynkach, altankach ogrodowych, na strychach oraz dworcach. Nieodpowiednie warunki oraz brak identyfikacji takich miejsc staje się najczęstszą przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń. Wieloletnie doświadczenia innych miast pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie wdraża w tym okresie różnorodną pomoc o charakterze pieniężnym i niepieniężnym. Pomagamy m.in. w zakupie opału, leków, żywności, czy też odzieży i obuwia zimowego. Na bieżąco współpracujemy ze Schroniskiem im. Św. Ojca Pio w Ełku, prowadzonym przez Caritas Diecezji Ełckiej (ul. Kościuszki 27, 19-300 Ełk) oraz Schroniskiem dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku prowadzonym przez Stowarzyszenie MONAR (ul. Dąbrowskiego 3c, 19-300 Ełk). Ponadto w budynku "Klubu Seniora" w Grajewie przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B (tel. 86 211 90 31) od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 ? 13.00 wydawane są ciepłe posiłki na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez MOPS (po uprzednio przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym).

Jesteśmy przekonani, że podjęte przez Państwa działania, szybkie alarmowanie odpowiednich służb oraz skoordynowanie działań między instytucjami, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz wrażliwości na sprawy osób potrzebujących, najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego. Pragniemy w tym miejscu podkreślić Państwa ważną rolę we współdziałaniu z instytucjami pomocowymi, ponieważ współpraca oraz sprawna wymiana informacji jest gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności podejmowanych działań. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że udział mieszkańców miasta we wsparciu osób potrzebujących jest niezwykle ważny.

Wszelkie niepokojące sytuacje prosimy zgłaszać właściwym instytucjom:

- Policja: tel. 47 71 842 12 lub tel. alarmowe: 997, 112

- Pogotowie Ratunkowe: tel. alarmowy  999

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie tel. 86 273 08 60

- Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku tel. 87 562 55 78

- Schronisko im. Św. Ojca Pio w Ełku, tel. 504 070 405

- Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych: 800 444 989 (dla województwa podlaskiego)

Państwa szybka reakcja może uratować komuś życie.

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim - stan na 10.09.2021 r.

 
Stypendia i zasiłki szkolne
Reklama