Strona główna

 

Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie informuje, że od dnia 1 września 2021 r. rozpocznie się nabór wniosków na stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów z terenu miasta Grajewo. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2021 r.

Druki wniosków są dostępne w punkcie podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie oraz na stronie www.mops.grajewo.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Wnioski można będzie złożyć osobiście, w godzinach pracy Ośrodka (7:30 - 15:30), przesłać je drogą pocztową lub zostawić w skrzynce podawczej MOPS.

Wnioski złożone elektronicznie muszą być opatrzone podpisem elektronicznym. Uwaga! Skany lub zdjęcia wniosków, przesłane na adres poczty elektronicznej nie spełniają powyższego wymogu.

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2020 poz. 1876 ze zm.), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także  gdy rodzina jest niepełna. Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 528,00 zł.

Dokumenty niezbędne do przyznania stypendium szkolnego:

- wniosek (rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia),

- zaświadczenia o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony lub oświadczenia o dochodach.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego bez względu na dochód. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Informujemy, że w nowym roku szkolnym 2021/2022 obowiązuje KATALOG wydatków podlegających refundacji (dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania).

 

 

Dodatek mieszkaniowy od 1 lipca 2021 r.

1 lipca 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Najistotniejsze zmiany w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych to:

  • zmiana definicja dochodu, który będzie teraz ustalany na zasadach podanych w art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).
  • kryterium dochodowe odnosić się będzie do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy a nie jak do tej pory do najniższej emerytury
  • nowe druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej MOPS Grajewo w zakładce Dodatek mieszkaniowy. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 86 273 08 67.