Strona główna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę "opasek bezpieczeństwa" oraz usługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość.

Informacja

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę "opasek bezpieczeństwa" oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość.

 

ZAPYTANIE

FORMULARZ OFERTOWY

INFORMACJA RODO

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 01 kwietnia 2022 r. osoby, którym zostało przyznane stypendium socjalne w roku szkolnym 2021/2022 zobowiązane są do przedstawienia aktualnych dochodów do dnia 22 kwietnia 2022 r. W przypadku zmiany sytuacji dochodowej, bądź składu rodziny osoby te proszone są o dostarczenie do tutejszego Ośrodka niezbędnych dokumentów potwierdzających uzyskany dochód w miesiącu marcu 2022 r. (wynagrodzenie za pracę, decyzje o wysokości innych świadczeń pieniężnych). Pracownicy socjalni na podstawie uzyskanych dokumentów zweryfikują uprawnienia do dalszego korzystania ze stypendium szkolnego.


 

Informacja o wypłacie dodatku osłonowego

Pierwsza rata dodatku osłonowego dla osób, które złożyły wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie w terminie do 31.01.2022r. zostanie wypłacona w dniu 31.03.2022r.
Osoby, które we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego nie wskazały numeru rachunku bankowego proszone są o zgłoszenie się w dniu 31.03.2022r. do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie ul. Strażacka 6
19-200 Grajewo (główne wejście do budynku) w godzinach od 10.00 do 14.00.

 
Reklama