Strona główna

 

 

Aktywni zawodowo w Mieście Grajewo

Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski uprzejmie informuje, że rozpoczął rekrutację do projektu pn. "Aktywni zawodowo w Mieście Grajewo". Projekt będzie realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Wartość projektu: 364 547,12 zł, kwota dofinansowania 345 547,12 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 30.09.2019 r.

Celem projektu jest pobudzenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo w celu zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców Grajewa, poprzez wsparcie w formie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych 30 osób biernych zawodowo z terenu Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji wynikających z Indywidualnego Planu Mobilności Zawodowej.

Projekt oferuje zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, m.in. umożliwiające nabycie/podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych (wybór kursu odpowiadać będzie potrzebom określonym w oparciu o Indywidualne Plany Mobilności Zawodowej oraz potrzebom pracodawcy, u którego uczestnik będzie mógł podjąć pracę po zakończeniu udziału w projekcie). Przeprowadzona analiza potrzeb wskazuje m.in. na zrealizowanie kursu Magazynier z obsługą wózka jezdniowego podnośnikowego, operatora koparko-ładowarki, kierowcy samochodu ciężarowego + przewóz rzeczy, komputerowego, fryzjerskiego, kosmetycznego, kucharza, kasjera-sprzedawcy.

Więcej…

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych

oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) informujemy, że zmieniła się wysokość następujących kwot:

kryterium dochodowego

dla osoby samotnie gospodarującej

701 zł

wcześniej 634 zł

dla osoby w rodzinie

528 zł

wcześniej 514 zł

maksymalna kwota zasiłku stałego

645 zł

wcześniej 604 zł

kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego

308 zł

wcześniej 288 zł

kwota będąca podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej

1763 zł

wcześniej 1722 zł

minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771)

647 zł

wcześniej 606 zł

maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

1376 zł

wcześniej 1335 zł

W związku z powyższym Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie zawiadamia o konieczności weryfikacji decyzji w sprawie przyznanych zasiłków stałych na okres dłuży niż do 30 września 2018 r.

Celem uproszczenia postępowania w sprawach dotyczących zmiany kwoty zasiłku stałego pracownicy socjalni MOPS w Grajewie będą kontaktowali się ze

stronami postępowania telefonicznie celem umówienia terminu wywiadu środowiskowego. Dzień przeprowadzenia tego wywiadu należy traktować, jako

pierwszy dzień postępowania wszczętego z urzędu w tych sprawach. Uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (np. nieobecność

w miejscu zamieszkania w wyznaczonej przez pracownika socjalnego godzinie wywiadu) będzie wiązała się z możliwością zastosowania art. 11 ust. 2 ustawy

o pomocy społecznej i w konsekwencji uchylenie decyzji o przyznaniu zasiłku stałego.

Z poważaniem

Barbara Pieńkowska

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie informuje, że w dniach 07 - 08 lipca br. nastąpiła awaria Platformy komunikacyjnej Empatia. Osoby, które w ww. dniach złożyły wnioski na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenie "Dobry Start" oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego za pomocą bankowości elektronicznej proszone są o osobisty kontakt z pracownikami tut. ośrodka oraz okazanie potwierdzenia złożenia wniosku.

 

 
Więcej artykułów…
Reklama