Strona główna

 

 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się do mieszkańców miasta Grajewo z apelem o czujność i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działanie niskich temperatur. Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej. Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci wychowujące się w rodzinach niezaradnych życiowo, dotkniętych dysfunkcją, które mogą nie mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej do panujących warunków, czy odpowiedniej opieki rodziców. Wieloletnie doświadczenia innych miast i gmin pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu.


Zima niesie ze sobą dla osób bezdomnych zagrożenie utraty życia z powodu wychłodzenia organizmu. Wiele z tych osób pomimo świadomości tego rodzaju zagrożeń nie zmienia trybu życia i nie szuka właściwej ochrony przed chłodem bądź podejmuje działania, które nie gwarantują im bezpieczeństwa. Piwnice, klatki schodowe, opuszczone budynki, nieczynne zsypy - to w tych miejscach najczęściej nocują bezdomni. Niedługo wszyscy włożymy zimowe kurtki, więc nie zapominajmy o ludziach, którzy szczególnie potrzebują ciepła. Zaczyna się okres zimowy, a co za tym idzie najtrudniejszy dla ludzi pozbawionych dachu nad głową.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie wdraża w tym okresie różnorodną pomoc o charakterze pieniężnym i niepieniężnym. Pomagamy m.in. w zakupie opału, leków, żywności czy też odzieży i obuwia zimowego. Na bieżąco współpracujemy ze Schroniskiem im. Św. Ojca Pio w Ełku, prowadzonym przez Caritas Diecezji Ełckiej (ul. Kościuszki 27, 19-300 Ełk) oraz Schroniskiem dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku prowadzonym przez Stowarzyszenie MONAR (ul. Dąbrowskiego 3c, 19-300 Ełk). Ponadto w budynku Domu Dziennego Pobytu "Klub Seniora" w Grajewie przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B (tel. 86 272 68 69) od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 13.00 wydawane są ciepłe posiłki na podstawie decyzji MOPS w Grajewie przyznającej posiłki w ww. Domu.


Jesteśmy przekonani, że podjęte przez Państwa działania, szybkie alarmowanie odpowiednich służb oraz skoordynowanie działań między instytucjami, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz wrażliwości na sprawy osób potrzebujących, najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego. Pragniemy w tym miejscu podkreślić Państwa ważną rolę we współdziałaniu z instytucjami pomocowymi, ponieważ współdziałanie oraz sprawna wymiana informacji jest gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności podejmowanych działań. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że udział mieszkańców miasta we wsparciu osób potrzebujących jest niezwykle ważny.


Wszelkie niepokojące sytuacje prosimy zgłaszać właściwym instytucjom:
- Policja: tel. (86) 474 18 12 lub telefon alarmowy 997
- Pogotowie Ratunkowe: tel. alarmowy  999
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie tel. 86 273 08 60
- Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku tel. 87 562 55 78
- Schronisko im. Św. Ojca Pio w Ełku, tel. 504 070 405
- Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych: 800 444 989 (dla województwa podlaskiego)


Państwa szybka reakcja może uratować komuś życie.

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim - stan na 20 sierpnia 2018 r.

 

 

 

Aktywni zawodowo w Mieście Grajewo

Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski uprzejmie informuje, że rozpoczął rekrutację do projektu pn. "Aktywni zawodowo w Mieście Grajewo". Projekt będzie realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Wartość projektu: 364 547,12 zł, kwota dofinansowania 345 547,12 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 30.09.2019 r.

Celem projektu jest pobudzenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo w celu zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców Grajewa, poprzez wsparcie w formie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych 30 osób biernych zawodowo z terenu Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji wynikających z Indywidualnego Planu Mobilności Zawodowej.

Projekt oferuje zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, m.in. umożliwiające nabycie/podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych (wybór kursu odpowiadać będzie potrzebom określonym w oparciu o Indywidualne Plany Mobilności Zawodowej oraz potrzebom pracodawcy, u którego uczestnik będzie mógł podjąć pracę po zakończeniu udziału w projekcie). Przeprowadzona analiza potrzeb wskazuje m.in. na zrealizowanie kursu Magazynier z obsługą wózka jezdniowego podnośnikowego, operatora koparko-ładowarki, kierowcy samochodu ciężarowego + przewóz rzeczy, komputerowego, fryzjerskiego, kosmetycznego, kucharza, kasjera-sprzedawcy.

Więcej…

 
Stypendia i zasiłki szkolne
Reklama