REKRUTACJA SENIORÓW w wieku 60 lat i więcej z terenu miasta Grajewo

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 MODUŁ I

Miasto Grajewo – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie zamierza przystąpić do realizacji:   Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I

Cel: Zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej

Adresaci programu:

mieszkańcy m. Grajewo

osoby w wieku 60 i więcej lat, którzy mają problemy związane
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia.

Usługi sąsiedzkie są to usługi „prostej opieki”, mające charakter podstawowy i wspomagający, nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych (np. pomoc w przygotowaniu posiłku, zrobieniu zakupów, uporządkowaniu mieszkania), podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Kto może skorzystać z usług sąsiedzkich?

Z usług sąsiedzkich mogą skorzystać osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, jak również osoby, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina z różnych przyczyn nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić, wsparcie w powyższym zakresie jest niezbędne i nie może być zabezpieczone przez innych członków rodziny.

Kto może świadczyć usługi sąsiedzkie?

Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie może być osoba, która:

  1. jest pełnoletnia;
  2. nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  3. nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  4. złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
  5. zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  6. ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (w przypadku jego braku zorganizowanie szkolenia leży po stronie organizatora usług sąsiedzkich),
  7. została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  8. została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

Świadczenie usług sąsiedzkich może odbywać się np. na podstawie umowy o wolontariat lub umowy zlecenie.

Nieodpłatne usługi sąsiedzkie przysługują osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej, tj. kwoty 776zł (osoba samotnie gospodarująca) lub 600zł na osobę w rodzinie (osoba w rodzinie).

Odpłatnie zgodnie z tabelą odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich określoną w uchwale Rady Miasta Grajewo

L.p.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy

Wskaźniki odpłatności w % ustalone od kosztu usług sąsiedzkich za 1 godzinę dla:

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

       1.  

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

       2.       

powyżej 100% do 130%

nieodpłatnie

4%

       3.       

powyżej 130% do 160%

3%

6%

       4.       

powyżej 160% do 190%

5%

9%

       5.       

powyżej 190% do 220%

8%

14%

       6.       

powyżej 220% do 250%

13%

19%

       7.       

powyżej 250% do 280%

18%

24%

       8.       

powyżej 280% do 310%

23%

29%

       9.       

powyżej 310% do 350%

28%

34%

      10.   

powyżej 350% do 400%

40%

50%

      11.   

powyżej 400% do 450%

60%

70%

      12.   

powyżej 450% do 500%

80%

90%

      13.   

powyżej 500%

100%

100%

Miasto Grajewo planuje objąć usługami sąsiedzkimi 10 środowisk (osób w wieku 60 lat i więcej) i pozyskać w tym celu środki z budżetu państwa w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

☎️ Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do zgłaszania się i składania dokumentacji rekrutacyjnej w terminie od dnia 10 czerwca 2024 r. do dnia  21 czerwca 2024r. r., w godzinach 7.30-15.30, telefonicznie pod numerem 86 273 08 73  lub osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.

Karta zgłoszeniowa - opiekun

Karta zgłoszeniowa - uczestnik 

Deklaracja uczestnika programu