Strona główna

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla

osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Szczegółowe informacje znajdują się w pismach zamieszczonych poniżej.

Pismo nr 1

Pismo nr 2

Pismo nr 3

Pismo nr 4

 

 

 

 

Z A P Y TA N I E O F E R T O W E

Z A P R A S Z A M Y D O S K Ł A D A N I A O F E R T NA:

Wykonanie modernizacji zaplecza hydraulicznego, elektrycznego, infrastruktury budowlanej w Klubie Seniora

mieszczącego się przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B w Grajewie dla potrzeb Klubu Senior +

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

tj. zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro.

Pliki:

Zapytanie ofertowe

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

 

2. Załącznik nr 2 - przedmiar robót

 

3. Załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy

 

4. Załącznik nr 4 - wykaz robót

 

5. Załącznik nr 5 - wykaz osób

 

6. Załącznik nr 6 - wzór umowy

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Grajewie informuje, iż w dniu 18 maja 2019 r.

w godzinach od 9.00 do 16.00

w pomieszczeniach Caritas przy parafii

Trójcy Przenajświętszej w Grajewie będzie wydawana żywność

dla osób zakwalifikowanych w programie

"Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020"

 

Miasto Grajewo w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych:

Nabór partnera/ów dotyczy: Współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach: OŚ PRIORYTETOWA VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE 7.1 Rozwój działań aktywnej integracjiKonkurs nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-001/19

 

Treść całego ogłoszenia