Strona główna

KOMUNIKAT
z dnia 31 marca 2020 r.

BURMISTRZ MIASTA GRAJEWO
INFORMUJE

o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Mieście Grajewo

Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej zarządzeniem nr 222/20 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 31 marca 2020 r. określono szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Mieście Grajewo.

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Grajewa, w szczególności dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, a także osób objętych obowiązkową kwarantanną domową, które nie sa w stanie własnym staraniem zapewnić sobie zaopatrzenia obejmuje:

1) zakup i dostarczanie posiłku lub produktów żywnościowych,

2) zakup i dostarczanie niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby,

3) zakup i dostarczanie leków zaleconych przez lekarza.

Koszty pomocy określonej pkt 2 i 3 ponosi Wnioskodawca.

Uwzględnienie w wykazie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Grajewa następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego, złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie, w formie:

- elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- telefonicznie: 862730860 (w godzinach od 730 do 1530)

 

Wniosek do pobrania

 

 

 

UWAGA!!!

W związku z komunikatem Wojewody Podlaskiego oraz informacją Burmistrza Miasta Grajewo na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie, informuje, że czasowo zostaje zawieszona działalność Klubu Seniora oraz Świetlicy Środowiskowej. W okresie tym nie będą wydawane obiady w Klubie Seniora oraz odwołane zostają wszystkie uroczystości.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie będą przyjmować Interesantów w budynku naszego Ośrodka w godzinach 7:30 do 15:30. Ponadto informuję, że praca w terenie pracowników socjalnych i asystentów rodziny zostaje ograniczona. Wymienieni pracownicy będą świadczyć pracę w terenie tylko w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia podopiecznych oraz w sprawach niecierpiących zwłoki.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prosi o zgłaszanie do tutejszego ośrodka osób chorych lub starszych i samotnych, którzy potrzebują pomocy w robieniu zakupów niezbędnych artykułów.

Apelujemy o bieżące śledzenie komunikatów oraz ostrożność i przestrzeganie zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 ? lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2019 ? lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki - Białystok [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa podlaskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Więcej…