Strona główna

Nadchodzi  zima, pamiętajmy o osobach  bezdomnych.

Apelujemy do mieszkańców miasta Grajewo, by podczas okresu zimowego nie być obojętnym na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy. Ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicy dworca, ogródków działkowych. Tutejszy ośrodek kieruje osoby bezdomne, które mogą skorzystać m.in. z całodobowych schronisk i ciepłego posiłku w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR - MARKOT przy ul. Dąbrowskiego 3 C, Domu im. Św. Ojca Pio "Caritas" Diecezji Ełckiej przy ul. Kościuszki.

Piwnice, klatki schodowe, opuszczone budynki, nieczynne zsypy - to w tych miejscach najczęściej nocują bezdomni. Niedługo wszyscy włożymy zimowe kurtki, więc nie zapominajmy o ludziach, którzy szczególnie potrzebują ciepła. Zaczyna się okres zimowy, a co za tym idzie najtrudniejszy dla ludzi pozbawionych dachu nad głową.

Więcej…

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu ECDL dla Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w ramach projektu "Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Tryb udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. nr 2164 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Przedmiot zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ECDL dla 16 osób w ramach projektu "Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

 

Więcej…

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie w związku z realizacją projektu: "Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II" ogłasza nabór na stanowisko: pomoc administracyjna Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (okres od listopada 2017 r. do grudnia 2017 r.)

Wymagania niezbędne:

-doświadczenie w pracy biurowej,

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-umiejętność sporządzania pism urzędowych,

-prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (dziennik zajęć, lista obecności, itp.)

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

-komunikatywność, odpowiedzialność, empatia, umiejętność współpracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- praca w wymiarze 8 godz./dzień

Więcej…

 

Grajewo, 2017-09-20

INFORMACJA Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie

o wyniku naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze - informatyk

 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie

 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

informuję o wyniku naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze - informatyk w Miejskim Ośrodku Pomocy

Społecznej w Grajewie

I. Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strażacka 6,
19-200 Grajewo;

II. Stanowisko urzędnicze: informatyk

III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wyłoniony został Pan Robert Kurzątkowski

zamieszkały w Grajewie.

IV. Uzasadnienie dokonania wyboru:

 

Więcej…