Strona główna

UWAGA!!!

W związku z komunikatem Wojewody Podlaskiego oraz informacją Burmistrza Miasta Grajewo na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie, informuje, że czasowo zostaje zawieszona działalność Klubu Seniora oraz Świetlicy Środowiskowej. W okresie tym nie będą wydawane obiady w Klubie Seniora oraz odwołane zostają wszystkie uroczystości.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie będą przyjmować Interesantów w budynku naszego Ośrodka w godzinach 7:30 do 15:30. Ponadto informuję, że praca w terenie pracowników socjalnych i asystentów rodziny zostaje ograniczona. Wymienieni pracownicy będą świadczyć pracę w terenie tylko w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia podopiecznych oraz w sprawach niecierpiących zwłoki.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prosi o zgłaszanie do tutejszego ośrodka osób chorych lub starszych i samotnych, którzy potrzebują pomocy w robieniu zakupów niezbędnych artykułów.

Apelujemy o bieżące śledzenie komunikatów oraz ostrożność i przestrzeganie zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 ? lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2019 ? lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki - Białystok [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa podlaskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Więcej…

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie w związku z realizacją projektu: "Świetlica Środowiskowa w Grajewie" ogłasza nabór na stanowisko: INFORMATYK

- wsparcie w nauce dzieci z zakresu informatyki.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmujący okres realizacji projektu tj. od maja do listopada 2021 r.)

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie luba na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub

? Co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentowane co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

-doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką szkoleń

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów,

-prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (dziennik zajęć, lista obecności, itp.)

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Więcej…

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie w związku z realizacją projektu: "Świetlica Środowiskowa w Grajewie" ogłasza nabór na stanowisko: MATEMATYK

- wsparcie w nauce dzieci z zakresu matematyki.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmujący okres realizacji projektu tj. od maja do listopada 2021 r.)

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie luba na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub

? Co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentowane co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

-doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką szkoleń

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów,

-prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (dziennik zajęć, lista obecności, itp.)

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

-umiejętność pracy z grupą.

Więcej…