Strona główna

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się do mieszkańców miasta Grajewo z apelem o czujność i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działanie niskich temperatur. Trudne warunki pogodowe wywołują niepokój i poczucie niepewności u osób i rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć się przed zimą. Osoby bezdomne, starsze, niepełnosprawne, samotne jak co roku będą wymagały wsparcia i pomocy ze strony instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, a także mieszkańców naszego miasta.

Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia w piwnicach, na klatkach schodowych, w opuszczonych budynkach, altankach ogrodowych, na strychach oraz dworcach. Nieodpowiednie warunki oraz brak identyfikacji takich miejsc staje się najczęstszą przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń. Wieloletnie doświadczenia innych miast pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie wdraża w tym okresie różnorodną pomoc o charakterze pieniężnym i niepieniężnym. Pomagamy m.in. w zakupie opału, leków, żywności, czy też odzieży i obuwia zimowego. Na bieżąco współpracujemy ze Schroniskiem im. Św. Ojca Pio w Ełku, prowadzonym przez Caritas Diecezji Ełckiej (ul. Kościuszki 27, 19-300 Ełk) oraz Schroniskiem dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku prowadzonym przez Stowarzyszenie MONAR (ul. Dąbrowskiego 3c, 19-300 Ełk). Ponadto w budynku "Klubu Seniora" w Grajewie przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B (tel. 86 211 90 31) od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 ? 13.00 wydawane są ciepłe posiłki na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez MOPS (po uprzednio przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym).

Jesteśmy przekonani, że podjęte przez Państwa działania, szybkie alarmowanie odpowiednich służb oraz skoordynowanie działań między instytucjami, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz wrażliwości na sprawy osób potrzebujących, najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego. Pragniemy w tym miejscu podkreślić Państwa ważną rolę we współdziałaniu z instytucjami pomocowymi, ponieważ współpraca oraz sprawna wymiana informacji jest gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności podejmowanych działań. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że udział mieszkańców miasta we wsparciu osób potrzebujących jest niezwykle ważny.

Wszelkie niepokojące sytuacje prosimy zgłaszać właściwym instytucjom:

- Policja: tel. 47 71 842 12 lub tel. alarmowe: 997, 112

- Pogotowie Ratunkowe: tel. alarmowy  999

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie tel. 86 273 08 60

- Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku tel. 87 562 55 78

- Schronisko im. Św. Ojca Pio w Ełku, tel. 504 070 405

- Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych: 800 444 989 (dla województwa podlaskiego)

Państwa szybka reakcja może uratować komuś życie.

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim - stan na 10.09.2021 r.

 

 

ZAPYTANIE

na kompleksową organizację pogrzebu osobom zmarłym, które zamieszkiwały lub przebywały na terenie miasta Grajewo,

w odniesieniu do których nie ustalono osób zobowiązanych do dokonania pochówku i którym nie przysługiwał zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego

 

Zapytanie ofertowe

Umowa

Formularz cenowy nr 1

Formularz cenowy nr 2

Formularz cenowy nr 3

Formularz cenowy nr 4

Formularz cenowy nr 5


Unieważnienie zapytania ofertowego

 

 

Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie informuje, że od dnia 1 września 2021 r. rozpocznie się nabór wniosków na stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów z terenu miasta Grajewo. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2021 r.

Druki wniosków są dostępne w punkcie podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie oraz na stronie www.mops.grajewo.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Wnioski można będzie złożyć osobiście, w godzinach pracy Ośrodka (7:30 - 15:30), przesłać je drogą pocztową lub zostawić w skrzynce podawczej MOPS.

Wnioski złożone elektronicznie muszą być opatrzone podpisem elektronicznym. Uwaga! Skany lub zdjęcia wniosków, przesłane na adres poczty elektronicznej nie spełniają powyższego wymogu.

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2020 poz. 1876 ze zm.), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także  gdy rodzina jest niepełna. Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 528,00 zł.

Dokumenty niezbędne do przyznania stypendium szkolnego:

- wniosek (rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia),

- zaświadczenia o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony lub oświadczenia o dochodach.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego bez względu na dochód. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Informujemy, że w nowym roku szkolnym 2021/2022 obowiązuje KATALOG wydatków podlegających refundacji (dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania).