Strona główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

Wybór oferty - Obiady

Przekazujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie

Obiady.pdf

Poprawiony (czwartek, 08 grudnia 2016 15:20)

 

Przetarg na przygotowywanie i dostarczanie obiadów w 2017 roku

Grajewo: Przygotowanie oraz dostarczanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu Klub Seniora w Grajewie w ilości około 23000 zestawów obiadowych w stosunku rocznym - na 2017 rok.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Poprawiony (czwartek, 24 listopada 2016 12:16)

Więcej…

 

Nabór na stanowisko Starszego księgowego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze starszego księgowego

 

Dokumenty :

1. Pismo w sprawie naboru

2: Formularz zgłoszeniowy : >doc< >pdf<

 

 

Poprawiony (wtorek, 08 listopada 2016 15:25)

 

Informacja o wyniku naboru - Starszy Księgowy

INFORMACJA

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie

o wyniku naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze

Starszy Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Grajewie

 

Dokument :STKS-W.pdf

Poprawiony (środa, 23 listopada 2016 14:40)

 

Informacja o wyborze - Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ?Opracowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Grajewo na lata 2017-2024? .

MOPS.26.1.2016

Grajewo, 01.09.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na opracowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Grajewo na lata 2017-2024:?

I. Wpłynęło 6 ofert:

1. Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. zo.o.? oferta nr 1.

2. Instytut Badawczy IPC Sp. z.o.o. - oferta nr 2.

3. Grupa Badawcza DSC Sp. z.o.o. - oferta nr 3.

4. REMEDIS SA ? oferta nr 4.

5. Instytut Badań i Analiz Społecznych- ?DIAGNOSIS?  - oferta nr 5.

6. ProVision Solutions  -  oferta nr 6.

Więcej…