Strona główna

Ogłoszenie o naborze do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie zaprasza do wzięcia udziału w programie pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.:

  1. Osoby niepełnosprawne.
  2. Kandydatów na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i ma na celu zapewnienie wsparcia przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.


Program przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Miasta Grajewo, w tym:

  • osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • dzieci do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu lub
  3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.
  4. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do MOPS w Grajewie.


Osoby zainteresowane wsparciem w postaci bezpłatnych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o wypełnienie "Karty zgłoszeniowej do programu", stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia, razem z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Liczba zgłoszeń ograniczona.


Osoby zgłaszające się jako kandydaci na asystentów osób niepełnosprawnych proszeni są o wypełnienie "Karty zgłoszeniowej Asystent", stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia, z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie. Liczba zgłoszeń ograniczona.


Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć lub przesłać listownie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie z siedzibą przy ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo.


Formularze kart zgłoszeniowych można otrzymać w siedzibie MOPS w Grajewie lub pobrać ze strony - www.mops.grajewo.pl


Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od dnia 02.02.2024 r. do dnia 09.02.2024 r. do godziny 14:00.

Liczy się data wpływu do MOPS w Grajewie. W przypadku dużej ilości wniosków dotyczących uczestników programu, będą one rozpatrywane indywidualnie pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz głównych założeń programu i regulaminu. Informacja o zakwalifikowaniu do programu zostanie przekazana telefonicznie osobom zakwalifikowanym. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczestników, rekrutacja może zostać przedłużona.

Załączniki - regulamin rekrutacyjny, program, dokumenty zgłoszeniowe:

 
Reklama