Strona główna

Programu - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024

Wstępna rekrutacja do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 do zgłoszenia swojego udziału w ww. Programie. Wcześniejsze zgłoszenia pozwolą zabezpieczyć środki finansowe na rok 2024 adekwatnie do potrzeb osób zamieszkałych na terenie Miasta Grajewo.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie :

? o stopniu znacznym albo

? o stopniu umiarkowanym, albo

  1. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Program ma zapewniać:

  1. poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  2. wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
  3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
  4. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika tj.:

  1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta,

lub

osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie

  1. w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,

lub

  1. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej  albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1) pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym,

2) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością,

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na wsparciu w tym:

1 - wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2 - wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3 - załatwianiu spraw urzędowych;

4 - korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5 - zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie poszukuje zarówno asystentów, jak i uczestników do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie ogłasza wstępny nabór wniosków dla asystentów i uczestników Programu.

Termin składania Kart zgłoszenia do Programu upływa 12.09.2023 r.

Wszelkie informacje dotyczące ww. Projektu można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo w pokoju nr 16 bądź telefonicznie pod nr telefonu:  (86) 273 08 75 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

Pliki do pobrania:

Program AOON 2024

Karta zakresu czynności

Karta zgłoszeniowa

 

 
Reklama