Strona główna

Informacja antykomunistyczna

Informacje dot. możliwości korzystania przez osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych z pomocy pieniężnej jak również innych form wsparcia m.in. programów leczenia
uzdrowiskowego i zakupu aparatów słuchowych, udzielanej przez UDSKiOR, znajdują się na stronie internetowej

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-isocjalne/działacze-opozycji-i-osoby-represjonowane.html

 
Reklama