Strona główna Grajewska Karta Dużej Rodziny

Grajewska Karta Dużej Rodziny

Program wsparciem obejmuje wszystkie, bez względu na dochody, rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo. Należy przez to rozumieć rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia oraz do ukończenia 25 roku życia (w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole średniej lub wyższej). Zaznaczyć należy, że w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - nie ma ograniczeń wiekowych. Wnioski są przyjmowane przez cały rok kalendarzowy. Wniosek o wydanie Karty składa rodzic lub opiekun prawny, który jest jednocześnie zobowiązany do jej odebrania. Składając wniosek należy przedstawić w MOPS w Grajewie dokumenty (oryginały lub odpisy) potwierdzające, że członkowie danej rodziny spełniają kryteria określone w uchwale, uprawniające do przyznania Karty.

 

Do zniżek przyznawanych na podstawie Karty Dużej Rodziny uprawnieni będą:

- rodzic (rodzice) - także zastępczy lub osoba (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka,

- małżonek rodzica,

- dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

 

Programem nie są objęci rodzice, których sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub którym sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

 

Każda rodzina, która wychowuje troje lub więcej dzieci i posiada tzw. "Kartę Dużej Rodziny" jest uprawniona do 50 % zniżek dotyczących ofert GCK i MOSiR w Grajewie. Do programu wspierającego rodziny wielodzietne mogą się także włączyć przedsiębiorcy, którzy proponują zniżki dla rodzin wielodzietnych na swoje usługi, towary (wysokość zniżek firm prywatnych określa właściciel firmy).

Załączniki:

- UCHWAŁA NR V/39/15 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Grajewo

- Wniosek o wydanie "Grajewskiej Karty Dużej Rodziny"

- Deklaracja dla Przedsiębiorcy

- Wykaz firm oferujących zniżki na podstawie "Grajewskiej Karty Dużej Rodziny"

 

 
Stypendia i zasiłki szkolne
Reklama