Aktywni zawodowo w Mieście Grajewo

Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski uprzejmie informuje, że rozpoczął rekrutację do projektu pn. "Aktywni zawodowo w Mieście Grajewo". Projekt będzie realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Wartość projektu: 364 547,12 zł, kwota dofinansowania 345 547,12 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 30.09.2019 r.

Celem projektu jest pobudzenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo w celu zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców Grajewa, poprzez wsparcie w formie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych 30 osób biernych zawodowo z terenu Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji wynikających z Indywidualnego Planu Mobilności Zawodowej.

Projekt oferuje zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, m.in. umożliwiające nabycie/podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych (wybór kursu odpowiadać będzie potrzebom określonym w oparciu o Indywidualne Plany Mobilności Zawodowej oraz potrzebom pracodawcy, u którego uczestnik będzie mógł podjąć pracę po zakończeniu udziału w projekcie). Przeprowadzona analiza potrzeb wskazuje m.in. na zrealizowanie kursu Magazynier z obsługą wózka jezdniowego podnośnikowego, operatora koparko-ładowarki, kierowcy samochodu ciężarowego + przewóz rzeczy, komputerowego, fryzjerskiego, kosmetycznego, kucharza, kasjera-sprzedawcy.

 

Wsparcie będzie odpowiadać na potrzeby pracodawcy, u którego uczestnicy będą mogli podjąć zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

Grupą docelową projektu "Aktywni zawodowo w Mieście Grajewo" będzie 30 uczestników od 30 roku życia, biernych zawodowo, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

? - osoby powyżej 50 roku życia,

? - osoby z niepełnosprawnościami,

? - osoby o niskich kwalifikacjach,

? - kobiety.

Status na rynku pracy określany będzie w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Wiek uczestnika ustala się w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie, na podstawie daty urodzenia (np. osoby od 30 roku życia tj. od dnia 30 urodzin).

Osoby bierne zawodowo -osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych, którzy nie podjęli zatrudnienia i niestacjonarnych, ale tylko wtedy, gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) również są uznawane za bierne zawodowo, chyba, że są zarejestrowane już jako osoby bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

Zainteresowane osoby uczestnictwem w projekcie, zamieszkujące na terenie Miasta Grajewo prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Strażacka 6, pokój nr 8-9 w godz. od 7:30 do 15:30 w celu uzyskania szczegółowych informacji o projekcie lub telefonicznie pod numerem (86) 273 08 60. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja będzie trwała do 31 października 2018 r.