Strona główna

Kryteria dochodowe

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych

oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) informujemy, że zmieniła się wysokość następujących kwot:

kryterium dochodowego

dla osoby samotnie gospodarującej

701 zł

wcześniej 634 zł

dla osoby w rodzinie

528 zł

wcześniej 514 zł

maksymalna kwota zasiłku stałego

645 zł

wcześniej 604 zł

kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego

308 zł

wcześniej 288 zł

kwota będąca podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej

1763 zł

wcześniej 1722 zł

minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771)

647 zł

wcześniej 606 zł

maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

1376 zł

wcześniej 1335 zł

W związku z powyższym Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie zawiadamia o konieczności weryfikacji decyzji w sprawie przyznanych zasiłków stałych na okres dłuży niż do 30 września 2018 r.

Celem uproszczenia postępowania w sprawach dotyczących zmiany kwoty zasiłku stałego pracownicy socjalni MOPS w Grajewie będą kontaktowali się ze

stronami postępowania telefonicznie celem umówienia terminu wywiadu środowiskowego. Dzień przeprowadzenia tego wywiadu należy traktować, jako

pierwszy dzień postępowania wszczętego z urzędu w tych sprawach. Uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (np. nieobecność

w miejscu zamieszkania w wyznaczonej przez pracownika socjalnego godzinie wywiadu) będzie wiązała się z możliwością zastosowania art. 11 ust. 2 ustawy

o pomocy społecznej i w konsekwencji uchylenie decyzji o przyznaniu zasiłku stałego.

Z poważaniem

Barbara Pieńkowska

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie